Aktualności

 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego i zwiększonym ryzykiem zagrożenia występującego w obiektach budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu oraz lodu informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo budowlane (art. 61). Dotyczy to w szczególności okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o których jest mowa powyżej, właściciel/zarządca obiektu powinien podjąć bezzwłocznie działania, mające na celu niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i lód zapewniając, w razie konieczności, odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku oraz usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu, również stanowi zagrożenie dla konstrukcji budynku, w związku z czym, prace te powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, pod nadzorem osoby posiadającej stosowną wiedzę techniczną, celem wyeliminowania ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

Ponadto, odnosząc się do bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym należy także zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego).

Obiekty budowlane – w okresie ich użytkowania – powinny być poddawane okresowym kontrolom, zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymywanie obiektów w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym jest jego właściciel bądź zarządca (art. 61 Prawa budowlanego). Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, niezgodne z przepisami utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

——————————————————————————————————————

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika

dotyczący użytkowania obiektów w okresie wakacyjnym

 

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego i bezpiecznym wypoczynkiem w tym okresie informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy Prawo budowlane. Dotyczy to w szczególności obiektów związanych z wypoczynkiem nad wodą, obiektów i terenów na których przeprowadzane będą imprezy sportowe i kulturalne. 

Dodatkowo przypominam do zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Zgodnie
z ww. ustawą obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

  

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru
 
Budowlanego dla miasta Rybnika
 
Tomasz Karakuła
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RYBNIKA

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 3 listopada 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:

poniedziałek od 7.00 do 11.00
wtorek od 11.00 do 14.30
środa od 7.00 do 11.00
czwartek od 13.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 11.00

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

*podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) oraz § 1 pkt 6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1931).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

http://winb.katowice.uw.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

http://www.gunb.gov.pl/


Wersje tej podstrony:
2023-07-06 12:11:38 edytowany przez: admin1
2023-07-06 12:11:00 edytowany przez: admin1
2023-07-06 12:01:39 edytowany przez: admin1
2022-05-06 07:29:04 edytowany przez: admin1
2022-04-15 09:44:12 edytowany przez: admin1
2021-12-30 08:40:19 edytowany przez: admin1
2021-07-12 08:37:03 edytowany przez: admin1
2021-07-12 08:35:21 edytowany przez: admin1
2021-03-19 09:20:12 edytowany przez: admin1
2019-06-28 14:59:31 edytowany przez: admin1
2019-04-19 16:19:22 edytowany przez: admin1
2019-04-19 08:41:39 edytowany przez: admin1
2018-12-06 23:01:04 edytowany przez: admin1
2017-05-29 22:00:42 edytowany przez: admin1
2017-05-19 12:49:29 edytowany przez: admin1

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ·