Komunikaty


Najwyższa Izba Kontroli – Informacja o wynikach kontroli w zakresie działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków z mieszkaniami o warunkach substandardowych

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika dotyczący instalowania na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii służących do wytwarzania energii elektrycznej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika do właścicieli i zarządców dot. użytkowania obiektów w okresie wakacyjnym

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Informacja o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków- RDOŚ Katowice

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!

Przypomnienie o obowiązku kontroli okresowej instalacji gazowej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy – Prawo budowlane (art. 61, 62).
Kontrolę, o której mowa, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Właściciel i zarządca obiektu jest obowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch (art. 70 ust. 1 ustawy). Obowiązek ten powinien zostać potwierdzony w protokole z kontroli obiektu. Należy pamiętać, że kopię tego protokołu osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy).
Niewypełnienie obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy).

 

Dołączone pliki:

1654676178_ogłoszenie dotyczące samochodu osobowego.pdf
1561728371_Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.pdf
Wersje tej podstrony:
2023-03-24 09:33:50 edytowany przez: admin1
2023-03-24 09:33:12 edytowany przez: admin1
2023-03-24 09:31:54 edytowany przez: admin1
2023-03-24 09:31:01 edytowany przez: admin1
2023-02-03 08:57:46 edytowany przez: admin1
2023-02-03 08:56:16 edytowany przez: admin1
2022-06-08 10:16:25 edytowany przez: admin1
2020-07-01 08:42:56 edytowany przez: admin1
2020-07-01 08:42:16 edytowany przez: admin1
2019-06-28 15:28:23 edytowany przez: admin1
2019-06-28 15:27:08 edytowany przez: admin1
2019-06-28 15:26:25 edytowany przez: admin1
2019-06-28 15:24:31 edytowany przez: admin1
2019-06-28 15:23:28 edytowany przez: admin1
2019-01-21 17:39:10 edytowany przez: admin1
2019-01-21 17:36:53 edytowany przez: admin1
2019-01-21 17:33:29 edytowany przez: admin1
2017-05-29 22:19:18 edytowany przez: admin1
2017-05-29 22:16:14 edytowany przez: admin1

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ·