RODO

Przestrzegamy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 10 maja 2018 r.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • pod adresem ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartek w godzinach od 7:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 7:00 do 13:00,
 • mailowo pod adresem rybnik@pinb.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 32 422 26 58, 422 52 75,
 • skrytka epuap /mp9056reeg/skrytka.
 1. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dlatego w razie wątpliwości, co do przetwarzania danych osobowych możesz się z nim skontaktować wysyłając maila na adres goreckiwoj.biz@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,:
 • ustawy prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku,
 • kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.,

oraz wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 lit. e RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) czyli dobrowolnie wyrażonej zgody.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wersje tej podstrony:
2023-10-27 14:47:43 edytowany przez: admin1
2021-03-19 09:23:09 edytowany przez: admin1
2020-11-04 08:40:11 edytowany przez: admin1
2020-11-04 08:39:45 edytowany przez: admin1

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ·