Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – http://bip.rybnik.pinb.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
  • na stronach internetowych występują niejasne opisy linków
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze
  • niektóre strony mają niewłaściwe informacje i relacje elementów języka
  • wybrane elementy stron mogą nie być dostępne przy użyciu samej klawiatury.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Harazin-Celińska, rybnik@pinb.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324 222 658. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Inspektoratu znajduje się na III piętrze budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1
w Rybniku. Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od strony ul. Jankowickiej. Do jednego wejścia prowadzą dwa stopnie schodowe natomiast do drugiego wejścia prowadzi pochylnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Obok budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, prowadzące bezpośrednio na pochylnię. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania z klientem na parterze budynku w każdej sprawie. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Inspektorat nie posiada tłumacza języka migowego.

Wersje tej podstrony:
2021-03-26 10:27:13 edytowany przez: admin2
2021-03-25 08:18:29 edytowany przez: admin2
2021-03-25 08:17:40 edytowany przez: admin2
2021-03-24 09:37:20 edytowany przez: admin2

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ·